ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 

1. 1. Εφαρμογ 
o 1.1. Η παροσα Σμβαση καλπτει αποκλειστικ τις συναλλαγς μσω του κμβου www.veryniceday.gr. Το veryniceday.gr εναι να ηλεκτρονικ κατστημα πλησης προντων μσω του Διαδικτου, της αννυμης εταιρεας ’2020 AE’. Οποιεσδποτε αποκλσεις απ αυτν την Σμβαση πρπει να επιβεβαινονται απ το veryniceday.gr εγγρφως. Οποιοιδποτε λλοι ροι και Προποθσεις αποκλεονται ρητς. 
o 1.2. Αποστολ της παραγγελας σας συνεπγεται αποδοχ της παροσας Σμβασης και λων των ρων αυτς. 

2. Ασφλεια 
o 2.1. To veryniceday.gr για την πληρωμ σας με πιστωτικ κρτα συνεργζεται με την τρπεζα ALPHA BANK. Για την εισαγωγ των στοιχεων της κρτας σας το σστημα σας μεταφρει σε ειδικ σελδα της τρπεζας και χι μσα στο www.veryniceday.gr. Η σελδα αυτ παρχει απλυτη ασφλεια μεταφορς δεδομνων. Πρακτικ, η ασφλεια που παρχουμε εναι αυτ που παρχει η ALPHA BANK για τις συναλλαγς της. Τσο ο κμβος veryniceday.gr σο και οι υπλληλοι της εταιρεας που εργζονται πσω απ τον κμβο δεν χουν καμα επαφ με την πιστωτικ σας κρτα, δεν βλπουν, οτε μπορον να δουν τον αριθμ της και ρα δεν υπρχει τρπος υποκλοπς των στοιχεων σας. Για κθε πρσθετη πληροφρηση πνω στο θμα των συναλλαγν με πιστωτικ κρτα μσω διαδικτου μπορετε να επικοινωνσετε και με την Διεθυνση Ηλεκτρονικν Συναλλαγν της Alpha Bank της τρπεζας που συνεργζεστε.

3. Προσφορς / Παραγγελες / Συμβλαιο 
o 3.1. Οι παραγγελες πρπει να λαμβνονται εγγρφως μσω διαδικτου δια της συμπληρσεως και αποστολς της σχετικς Φρμας Παραγγελας που υπρχει στον ιστοτπο www.veryniceday.gr και εναι δεσμευτικς μνον εφσον γιναν δεκτς απ το veryniceday.gr με σχετικ Επιβεβαωση Παραγγελας, η οποα καταγρφεται στα συστματα του veryniceday.gr, εμφανζεται στην οθνη του χρστη και αποστλλεται με mail κατπιν υποβολς της παραγγελας. 
o 3.2. Υποχρεοστε να ελγξτε την Επιβεβαωση Παραγγελας και ενημερστε αμσως το veryniceday.gr (το αργτερο εντς 3 ωρν απ την ρα της λψης ηλεκτρονικς ειδοποησης Επιβεβαωσης Παραγγελας) εγγρφως για οποιοδποτε λθος, λλως τα στοιχεα που αναφρονται στην Επιβεβαωση Παραγγελας θα εφαρμοσθον σε αυτν την Σμβαση. 
o 3.3. Πριν την αποστολ Φρμας Παραγγελας λβατε γνση των εξς στοιχεων: 
§ 3.3.1. Στις αναγραφμενες τιμς των διαφρων προντων που αποτυπνονται στις σελδες του ιστοτπου περιλαμβνεται ΦΠΑ 
§ 3.3.2. Οι διφορες προσφορς προντων ισχουν μχρι εξαντλσεως των αποθεμτων. 

4. Τιμ και ροι Πληρωμς 
o 4.1. Τα Προντα, οι τιμς, οι ροι αποστολς (τπος, χρνος κτλ) εναι αυτ που παρατθενται στην Επιβεβαωση Παραγγελας σας. Η πληρωμ πραγματοποιεται με την ολοκλρωση της παραγγελας μετ με ναν απ τους παρακτω τρπους. 
§ 4.1.1. Πιστωτικς, χρεωστικς και προπληρωμνες κρτες Visa, MasterCard, Maestro, American Express που χουν εκδοθε σε οποιαδποτε τρπεζα. Η πληρωμ σας γνεται απευθεας στον κμβο της συνεργαζμενης τρπεζας ALPHA BANK με απλυτη ασφλεια.
§ 4.1.2. Με κατθεση σε τραπεζικ λογαριασμ. Στην περπτωση αυτ, η παραγγελα σας αποστλλεται αφο ενημερωθομε για την κατθεσ σας (τηλεφωνικ μσω email υπψιν «veryniceday.gr» το καταθετριο στο οποο απαρατητα θα πρπει να αναφρεται ως αιτιολογα ο αριθμς παραγγελας (ο χρνος παρδοσης εκκινε απ την ημερομηνα αποστολς του καταθετηρου). Οι λογαριασμο που διαθτουμε εναι:

Alpha Bank: 112 00200 201 2873 και 
(IBAN: GR12 0140 1830 1120 0200 2012 873)

Εθνικ Τρπεζα 115 470 376 60.
(IBAN: GR77 0110 1150 0000 1154 7037 660)

Τρπεζα Πειραις: 5185-063626-773

(IBAN: GR62 0172 1850 0051 8506 3626 773)

Τυχν ξοδα μεταφορς εμβσματος απ λλη τρπεζα επιβαρνουν αποκλειστικ τον πελτη.

Δικαιοχος: 2020ΑΕ

§ 4.1.3. Αντικαταβολ μσω COURIER – ΕΛΤΑ στην δρα μας. Κατ την παραλαβ του προντος εξοφλε ο υπλληλος το τελικ ποσ της παραγγελας σας. 
o 4.2. Επσης σας δνεται η δυναττητα να διαλξετε αν το παραστατικ που θα εκδοθε για την παραγγελα σας θα εναι απδειξη λιανικς πλησης τιμολγιο πλησης. Τιμολγιο εκδδεται σε εταιρες και ελεθερους επαγγελματες εφσον συμπληρσουν τα απαρατητα στοιχεα κατ την εγγραφ. 
o 4.3. Οι τιμς αλλζουν χωρς προειδοποηση και ενδχεται σε κποιο προν η τιμ που δημοσιεουμε να μην ισχει πλον. Σε περπτωση που παραγγελετε προν του οποου η τιμ χει αλλξει, προ της χρωσς σας και της παρδοσης θα επικοινωνσουμε μαζ σας για την αλλαγ που χει γνει. Σε αυτ την περπτωση χετε το δικαωμα να ακυρσετε την παραγγελα σας αν δεν συμφωνετε με τη να τιμ του προντος. 

5. Παρδοση / Κυριτητα / Κνδυνος 
o 5.1. Τα προντα μπορον να σας αποσταλον οπουδποτε εντς της Ελληνικς Επικρτειας και στο εξωτερικ. Τα προντα θα σας αποσταλον στον τπο που μας χετε υποδεξει στην Φρμα Παραγγελας με τον τρπο που χετε επιλξει. Η αποστολ γνεται μσω του τρπου που θα χετε επιλξει με την ανλογη χρωση εξδων μεταφορς. Αποστολς θα πραγματοποιονται καθημεριν, εκτς Σαββτου, Κυριακς και αργιν. 
o 5.2. Το κστος αποστολς εναι αυτ που αναγρφεται στη σχετικ σελδα με το καλθι αγορν και επηρεζεται ανλογα με το βρος της παραγγελας και τον επιλεγμνο τρπο παρδοσης. Ο υπολογισμς του κστους γνεται αυτματα απ τον κμβο. Σε ορισμνες περιπτσεις ενδχεται το κστος αποστολς να μην υπολογιστε σωστ απ το σστημα. Σε αυτ την περπτωση υπεθυνος της εταιρεας μας θα επικοινωνσει μαζ σας για να ενημερσει για τη διαφορ στο κστος, διατηρντας απ την πλευρ σας το δικαωμα να ακυρσετε την παραγγελα σας αν διαφωνετε με το κστος αυτ, να επιλξετε διαφορετικ τρπο παρδοσης. 
o 5.3. Ο χρνος παρδοσης που αναφρεται σε κθε προν εναι κατ προσγγιση. Το veryniceday.gr, υπ την επιφλαξη του ρου 7, θα καταβλλει κθε δυνατ προσπθεια να σας αποστελει τα προντα εντς 1-5 εργασμων ημερν. Εαν επιθυμετε κποια συγκεκριμνη ημερομηνα παρδοσης θα πρπει να το γνωστοποιετε στην εταιρα στε να σας επιβεβαισει τι εναι αυτ εφικτ.
 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΛΤΑ

ΠΑΓΙΟ                5 ΕΥΡΩ

ΧΡΕΩΣΗ ΚΙΛΟΥ: 1,00

ΚΟΥΡΙΕΡ

ΠΑΓΙΟ                5 ΕΥΡΩ

ΧΡΕΩΣΗ ΚΙΛΟΥ: 1,80

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΓΙΟ:               20 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΜΑΣ

ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ: 5 ΕΥΡΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΕΛΤΑ

ΠΑΓΙΟ                5 ΕΥΡΩ

ΧΡΕΩΣΗ ΚΙΛΟΥ: 1,00

ΚΟΥΡΙΕΡ

ΠΑΓΙΟ                5 ΕΥΡΩ

ΧΡΕΩΣΗ ΚΙΛΟΥ: 2,00

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ: 5 ΕΥΡΩ

 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: 7 ΕΥΡΩ

ΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ (3-7 ΕΥΡΩ)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΜΑΣ

ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΧΩΡΕΣ E.E. ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ:

ΚΟΥΡΙΕΡ

ΠΑΓΙΟ                20 ΕΥΡΩ

ΧΡΕΩΣΗ ΚΙΛΟΥ: 7 ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 15 ΚΙΛΑ

                        3,5 ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ ΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΚΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 20 ΚΙΛΑ

ΧΡΕΩΣΗ: 20+15x7=105 + 5x3,5=17,50 ΣΥΝΟΛΟ: 142,50

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΟΥΡΙΕΡ

ΠΑΓΙΟ                13 ΕΥΡΩ

ΧΡΕΩΣΗ ΚΙΛΟΥ: 2,60

OΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ

6. Εγγηση 
o 6.1. Το veryniceday.gr παρχει εγγηση και εγγυται προστασα και για προντα τρτων (προντα που δεν κατασκευζονται /και συναρμολογονται απ για λογαριασμ του, και τα οποα το veryniceday.gr μεταπωλε). 
o 6.2. Το veryniceday.gr δεν παρχει εγγηση οτε εγγυται προστασα για καταλληλτητα πωλομενου προντος για οποιονδποτε συγκεκριμνο σκοπ.
o 6.2. Το veryniceday.gr δεν παρχει εγγηση για λογαριασμ φθορν ζημιν που θα προκληθον απ τη μεταφορ των προντων. Οι αποστολς πραγματοποιονται καθαρ με ευθνη του πελτη. 


7. Ανωτρα Βα 
o 7.1. Το veryniceday.gr δεν ευθνεται για καθυστερσεις στην εκτλεση (συμπεριλαμβανομνης της παρδοσης) που οφελονται σε περιπτσεις που δεν μπορον να αποδοθον σε υπαιτιτητα του veryniceday.gr οφελονται σε ανωτρα βα και θα δικαιοται παρταση του χρνου για την εκτλεση. Ενδεικτικ παραδεγματα μπορε να εναι απεργες, προβλματα των προμηθευτν / μεταφορς / παραγωγς, διακυμνσεις των συναλλαγματικν ισοτιμιν, κυβερνητικς νομοθετικς πρξεις και φυσικς καταστροφς. Εν ττοια περιστατικ διαρκσουν πλον των 2 μηνν, η παροσα Σμβαση μπορε να καταγγελθε απ οποιονδποτε συμβαλλμενο χωρς αποζημωση. 

8. Οι υποχρεσεις σας ως Πελτη 
o 8.1. Εστε υπεθυνοι για: 
§ § 8.1.1. Την επιλογ Προντος σας και την καταλληλτητ του για τους σκοπος σας. 
§ § 8.1.2. Τα ξοδα τηλεφνων και ταχυδρομεου για την επικοινωνα με την εταιρεα μας, εν χρειζεται. 

9. Υπαναχρηση - Επιστροφς Προντων - Δικαιματα Καταναλωτν 
o 9.1 Στην περπτωση που τα προντα που αγορσατε εναι ελαττωματικ κατ το διστημα των πρτων 10 ημερολογιακν ημερν χετε δικαωμα να τα επιστρψετε. Η χρωση επιστροφς επιβαρνει το veryniceday.gr και θα γνεται με τρπο που θα συμφωνσετε με τον αντιπρσωπο του veryniceday.gr. Σε περπτωση επιστροφς λγω ελαττματος δικαιοστε μεση να παρδοση πλρη επιστροφ των χρημτων σας αν το προτιμτε. 
o 9.2. Με εξαρεση σε ορισμνα εδη (βλ. Επμενη παργραφο) χετε το δικαωμα να επιστρψετε τα προντα που αγορσατε, αζημως και χωρς να υποχρεοστε να μας ανακοινσετε το λγο για τον οποο επιθυμετε την επιστροφ των προντων, εντς προθεσμας 10 ημερολογιακν ημερν απ την ημερομηνα που θα παραλβετε τα προντα. Στην περπτωση αυτ σας επιβαρνεστε με το μεσο κστος επιστροφς των προντων, εν χρενεστε με ακυρωτικ ψους 20% του συνολικο κστους της παραγγελας σας. Το υπλοιπο 80% το πιστνεστε σε μορφ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ για μελλοντικς αγορς και χι με μεση επιστροφ χρημτων. 
o 9.3. Εξαρεση απ το γενικ καννα των επιστροφν αποτελον παραγγελες που περιλαμβνουν πρσθετες εργασες που γνονται αποκλειστικ για εσς και αποκλεουν τη δυναττητα να πωληθον στη συνχεια σε λλον. Ενδεικτικ οι κατηγορες που δεν επιτρπεται η επιστροφ εναι λες οι ντυπες παραγωγς (αφσες, business cards, εκτυπωμνοι φκελοι) και γενικ οτιδποτε προποθτει επεξεργασες προσαρμογς για εσς και ρα αποκλεει τη δυναττητα να πωληθον σε λλον. Επιστροφς σε κθε περπτωση γνονται δεκτς μνο εφσον τα προντα που επιθυμετε να επιστρψετε βρσκονται στην δια κατσταση στην οποα τα παραλβατε, χωρς δηλ. να φρουν φθορς να χει καταστραφε η συσκευασα τους, μαζ με την απδειξη λιανικς πλησης το τιμολγιο. 
o 9.4. Για την αποφυγ δικς σας ταλαιπωρας, καλ εναι να ελγχετε προσεκτικ κατ τη στιγμ της παρδοσης της παραγγελας σας την κατσταση των πωλομενων προντων και το θικτο της συσκευασας τους, προκειμνου να διαπιστωθον τυχν εμφαν ελαττματα. 
o 9.5. Για την επιθυμα σας να μας επιστρψετε τα προντα που αγορσατε απ το ηλεκτρονικ κατστημα veryniceday.gr θα πρπει να μας ειδοποισετε εγγρφως μσω email υπψιν veryniceday.gr αναφροντας ημερομηνα /αριθμ παραστατικο αγορς πως και την αιτιολογα της επιστροφς) εντς της ως νω 10μερης προθεσμας. Υπ την προπθεση τι θα λβετε γγραφη γκριση επιστροφς απ το veryniceday.gr, η διεθυνση στην οποα πρπει να σταλον τα προντα προς επιστροφ θα αναγρφεται στην γγραφη γκριση επιστροφς. 
o 9.6. Σε περπτωση επιστροφς των προντων και αναλγως αφενς με τον τρπο που επιλξατε να πληρσετε την παραγγελα σας και αφετρου τον τρπο που θα πραγματοποιηθε η επιστροφ τους, η επιστροφ των χρημτων σας θα ολοκληρωθε εντς 30 ημερν απ την ημερομηνα που θα παραλβουμε τα προντα. Η επιστροφ μπορε να γνεται με πστωση λογαριασμο σας που θα γνωστοποισετε στο veryniceday.gr. 

10. Προστασα Προσωπικν Δεδομνων 
o 10.1. Το nicepack.gr σας ενημερνει τι ταν επισκπτεστε την ιστοσελδα www.veryniceday.gr η ταν προβανετε σε αγορς, εναι απαρατητο να παρχετε ορισμνες πληροφορες που σχετζονται με Προσωπικ Δεδομνα, οι οποες θα τχουν επεξεργασας αυτομτως και θα ενσωματωθον σε αυτοματοποιημνα αρχεα, τα οποα προηγουμνως χουν γνωστοποιηθε στην αρμδια Αρχ και για τα οποα το veryniceday.gr τυγχνει Υπεθυνος Επεξεργασας. 
o 10.2. Η συλλογ και η αυτοματοποιημνη επεξεργασα των Προσωπικν Δεδομνων χει σαν σκοπ την καταγραφ της συμβατικς σχσης με το veryniceday.gr, τον λεγχο, βελτωση και προσαρμογ σε προτιμσεις και επιλογς σχετικ με προντα και υπηρεσες και την αποστολ με ηλεκτρονικ παραδοσιακ μσα διοικητικν, τεχνολογικν, οργανωτικν και / εμπορικν πληροφοριν για προντα και υπηρεσες του nicepack.gr. 
o 10.3. Το veryniceday.gr δεσμεεται τι δεν μεταβιβζει Προσωπικ Δεδομνα σε εταιρεες ατομικς επιχειρσεις εγκατεστημνες στην Ελλδα σε λλες χρες του εξωτερικο για καννα λγο χωρς την πρτερη γραπτ συγκατθεσ σας. Χρησιμοποιε τα στοιχεα σας μνο για δικ του χρση και με τη σμφωνη γνμη σας για να σας ενημερνει για τυχν να προντα, προσφορς κλπ. 
o 10.4. Σε οποιαδποτε στιγμ χετε το δικαωμα πρσβασης στο αρχεο, διρθωσης, διαγραφς και προβολς αντιρρσεων οποτεδποτε σχετικ με την επεξεργασα δεδομνων που σας αφορον. Εξλλου, η συγκατθεσ σας μπορε να ανακληθε σε οποιαδποτε στιγμ. Για τον λγο αυτ μπορετε να αποστελετε επιστολ στην διεθυνση της 2020 A.E. (Πτρας 18, 10444 Μεταξουργεο) να στελετε e-mail στην ακλουθη διεθυνση: cs@veryniceday.gr 
o o 10.5. To nicepack.gr χει αναπτξει νμιμα μτρα προστασας στις εγκαταστσεις, τα συστματα και τα αρχεα της. Επιπλον, το nicepack.gr εγγυται την εμπιστευτικτητα των Προσωπικν Δεδομνων, ωστσο το nicepack.gr μπορε να αποκαλψει στις αρμδιες Δημσιες Αρχς Προσωπικ Δεδομνα οποιεσδποτε λλες πληροφορες που κατχει εναι προσβσιμες μσω των συστημτων της, εφσον αυτ υπαγορεεται απ κποια εφαρμοστα διταξη νμου. 
o 10.6. Εσες εγγυστε και φρετε την ευθνη για την αλθεια, ακρβεια, εγκυρτητα, γνησιτητα, συνφεια και προσφορτητα των Προσωπικν Δεδομνων που γνωστοποιετε στο nicepack.gr. 
o 10.7. Το nicepack.gr επιφυλσσεται του δικαιματος του να ενημερνει τους προμηθευτς του με στατιστικς καταστσεις πωλσεων, οι οποες μως σε καμα περπτωση δεν θα περιχουν προσωπικ στοιχεα που μπορε να οδηγσουν σε αναγνριση ατμων. 
o 10.8. Το nicepack.gr παρχει τη δυναττητα στους χρστες να επιλξουν την πληροφρησ τους για τα να προντα που διαθτει στην αγορ και για λλες τυχν προσφορς, διακανονισμος πληρωμς κλπ με την αποστολ διαφημιστικν - ενημερωτικν μηνυμτων στην ηλεκτρονικ ταχυδρομικ τους διεθυνση δια του τηλεφνου. To nicepack.gr δεν θα χρησιμοποισει καταχρηστικ την παραπνω υπηρεσα. Δδεται δε πντοτε στους χρστες η δυναττητα διακοπς της λψης διαφημιστικν μηνυμτων. 
o 10.9. Cookies: πως στους περισστερους ιστοτπους στο διαδκτυο τσι και στο www. nicepack.gr χρησιμοποιομε cookies τσι στε να χουμε πρσβαση σε ορισμνες πληροφορες κθε φορ που περιηγεστε με κποιον web browser στο κατστημα μας. Χωρς την χρησιμοποηση των cookies θα ταν αδνατον να σας προσφρουμε σημαντικς υπηρεσες πως: κατσταση παραγγελιν, προσωπικς ρυθμσεις, αποθκευση αντικειμνων στο καλθι στην λστα υπενθμισης σας μεταξ δο επισκψεν σας κ.α. Τα Cookies εναι αλφαριθμητικ αρχεα που μεταβιβζουμε στον σκληρ δσκο των υπολογιστν σας διαμσου του διαδικτου σας τσι στε να σας προσφρουμε υπηρεσες πως αυτς που αναφρθηκαν παραπνω. Στις ρυθμσεις του browser σας μπορετε να επιλξετε να εμποδσετε τον browser σας απ το να δχεται να cookies να σας ρωτει κθε φορ που να νο cookie πρκειται να εγκατασταθε στον σκληρ σας δσκο. Παρλα αυτ θα πρπει να γνωρζετε πως αν επιλξετε να εμποδζετε τα cookies απ το να αποθηκευτον στον σκληρ σας δσκο δεν θα μπορετε να χρησιμοποισετε κποιες υπηρεσες του ιστοτπου και του ηλεκτρονικο καταστματος μας. Παρλληλα, η nicepack.gr επιβεβαινει τι στο cookie δεν διατηρονται και δεν μεταφρονται ευασθητα προσωπικ στοιχεα. Η μνη πληροφορα που διατηρεται εναι ο κωδικς πελτη που διατηρεται στο ηλεκτρονικ κατστημα στε το τελευταο να μπορε να σας αναγνωρσει αυτματα σε μελλοντικς σας επισκψεις. 

11. Τροποποηση των ρων του παρντος:
· 11.α To veryniceday.gr διατηρε το δικαωμα να τροποποιε να ανανενει τους ρους και τις προποθσεις συναλλαγν. Η τροποποηση ανανωση θα ισχει απ την στιγμ που θα ενημερωθε σχετικ το παρν κεμενο για οποιαδποτε αλλαγ. 

12. Ισχον Δκαιο - Δικαιοδοσα:
· 12.α. Η παροσα Σμβαση θα διπεται απ το Ευρωπακ και το Ελληνικ Δκαιο, ιδως τα νομοθετματα που ρυθμζουν θματα σχετικ με το ηλεκτρονικ εμπριο, τις πωλσεις απ απσταση και την προστασα των καταναλωτν, και θα υπγεται στην αποκλειστικ δικαιοδοσα των δικαστηρων της Αθνας.